Bydgoskie Półkolonie 2019 w MDK4

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 zaprasza do skorzystania z półkolonii, które będą odbywały się w ramach realizacji projektu

„Bydgoskie Półkolonie 2019”

szczegółowe informacje na stronie Miasta Bydgoszczy depositphotos_12348141-stock-photo-bydgoszcz-the-brda-river

https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/bydgoskie-polkolonie-2019/  
Planujemy pięć turnusów w następujących terminach:
Turnus I – od 24 czerwca do 28 czerwca br.;
Turnus II – od 1 lipca do 5 lipca br.;
Turnus III – od 8 lipca do 12 lipca br.;
Turnus IV – od 15 lipca do 19 lipca br.;
Turnus V – od 22 lipca do 26 lipca br.
Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej oraz oświadczeń (w formie elektronicznej z ww. strony internetowej lub w formie papierowej z sekretariatu placówki) i wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do sekretariatu placówki
w terminie od 16 maja 2019 do 28 maja 2019 roku w godzinach 10:00 – 17:00.
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane
31 maja 2019 roku o godzinie 12:00 w siedzibie MDK4.
Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus do dnia 5 czerwca 2019 roku
na konto bankowe MDK4. Numer konta zostanie podany do wiadomości wraz z listą osób zakwalifikowanych.
Przelew musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.
Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko
do bezpłatnego korzystania z posiłków w macierzystej szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.

Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 10 czerwca 2019 roku, o godzinie 12:00,
w siedzibie MDK4 przy ul. Dworcowej 82.