Bydgoskie Półkolonie 2019 w MDK4

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 zaprasza do skorzystania z półkolonii, które będą odbywały się w ramach realizacji projektu

„Bydgoskie Półkolonie 2019”

szczegółowe informacje na stronie Miasta Bydgoszczy depositphotos_12348141-stock-photo-bydgoszcz-the-brda-river

https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/bydgoskie-polkolonie-2019/  
Planujemy pięć turnusów w następujących terminach:
Turnus I – od 24 czerwca do 28 czerwca br.;
Turnus II – od 1 lipca do 5 lipca br.;
Turnus III – od 8 lipca do 12 lipca br.;
Turnus IV – od 15 lipca do 19 lipca br.;
Turnus V – od 22 lipca do 26 lipca br.
Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej oraz oświadczeń (w formie elektronicznej z ww. strony internetowej lub w formie papierowej z sekretariatu placówki) i wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do sekretariatu placówki
w terminie od 16 maja 2019 do 28 maja 2019 roku w godzinach 10:00 – 17:00.
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane
31 maja 2019 roku o godzinie 12:00 w siedzibie MDK4.
Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus do dnia 5 czerwca 2019 roku
na konto bankowe MDK4. Numer konta zostanie podany do wiadomości wraz z listą osób zakwalifikowanych.
Przelew musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.
Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko
do bezpłatnego korzystania z posiłków w macierzystej szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.

Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 10 czerwca 2019 roku, o godzinie 12:00,
w siedzibie MDK4 przy ul. Dworcowej 82.

WSZYSTKO GRA 2019

depositphotos_74707703-stock-illustration-pictograph-of-music-key-and

Karta zgłoszenia do konkursu – występ solowy

Karta zgłoszenia do konkursu – zespół

WSZYSTKO GRA 2019
IX REGIONALNY KONKURS MŁODYCH INSTRUMENTALISTÓW

1. ORGANIZATOR
MDK4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz,

tel. 52 322 44 13, email: wszystkogra.mdk4@gmail.com

Informacji dotyczących konkursu udzielają odpowiedzialni za jego przebieg:
Stefan Pacewicz 509 298 624, Maciej Drapiński 696 862 701
2. DATA I MIEJSCE KONKURSU
26 i 27 kwietnia 2019 r., Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy
3. ZASADY UCZESTNICTWA
a) konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do dzieci i młodzieży szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół muzycznych;
b) konkurs prowadzony jest jednoetapowo;
c) uczestnicy występują w kategoriach:
• Kategoria I – keyboard – soliści w wieku 6 – 12 lat,
• Kategoria II – keyboard – soliści w wieku 13 – 26 lat,
• Kategoria III – keyboard – zespoły (bez podziału wiekowego),
• Kategoria IV – fortepian – soliści w wieku 6 – 12 lat,
• Kategoria V – fortepian – soliści w wieku 13 – 26 lat,
• Kategoria VI – pozostałe instrumenty – soliści w wieku 6 – 12 lat,
• Kategoria VII – pozostałe instrumenty – soliści w wieku 13 – 26 lat,
• Kategoria VIII – zespoły (bez podziału wiekowego)
d) organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy (pianino cyfrowe) oraz sprzęt nagłośnieniowy;
e) repertuar obejmuje 2 utwory instrumentalne dowolnych kompozytorów (czas prezentacji całości:
do 6 minut);
f) warunkiem udziału jest przesłanie drogą mailową zgłoszenia w postaci KARTY UCZESTNIKA
(załącznik nr 1 lub załącznik nr 2) na adres: wszystkogra.mdk4@gmail.com do 12 kwietnia 2019 r.;
g) dokładny scenariusz imprezy zostanie podany pocztą elektroniczną, na fanpage’u MDK4 i stronie
MDK4 (www.mdk4.pl) najpóźniej do 19 kwietnia 2018 r.;
h) po przesłuchaniu uczestników każdej kategorii wiekowej nastąpi ogłoszenie wyników oraz rozdanie
dyplomów.
4. KRYTERIA OCENY
a) do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów profesjonalne
jury, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny instrumentalistyki. Jurorzy ocenią:
– dobór repertuaru
– jakość wykonania
– wyraz artystyczny;
b) decyzja jury jest ostateczna.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy;
b) organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie;
c) organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.

IX Regionalny Walentynkowy Konkurs Wokalny 2019

                                                              Karta uczestnika POBIERZ

              symbol of the heart in the form of a microphone.

IX Regionalny Walentynkowy Konkurs Wokalny

Miłość Ci wszystko wybaczy…”

14 lutego 2019, godz. 16.00

§1 Organizator

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz,

tel 52 3224413, e-mail: walentynki.mdk4@gmail.com; www.mdk4.pl

§2 Postanowienia ogólne

 1. IX Regionalny Walentynkowy Konkurs Wokalny ma charakter otwarty i adresowany jest do młodzieży szkolnej oraz studentów.

 2. Przesłuchania konkursowe są otwarte i jednoetapowe, a mogą w nich wziąć udział soliści i zespoły składające się maksymalnie z czterech osób. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

 3. Laureaci poprzednich edycji konkursu mogą uczestniczyć w przesłuchaniach konkursowych, ale powinni wykonać nowy repertuar.

§3 Wymagania repertuarowe

 1. Uczestnik wykonuje jeden utwór – własnego autorstwa, bądź z tekstami i aranżacjami innych twórców, gatunek muzyczny dowolny (np. poezja śpiewana, pop, rock, jazz, reggae) o wyraźnej tematyce miłosnej. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

 2. Uczestnik może korzystać z nagrania podkładu muzycznego (półplayback – plik MP3) lub z akompaniamentu instrumentalnego (własnego lub zespołu do 4 osób). Możliwy jest występ a capella.

 3. Organizator zapewnia sprzęt nagłośnieniowy (front, monitory), mikrofony i pianino cyfrowe. Nie zapewniamy wzmacniaczy gitarowych.

§4 Jurorzy

 1. Prezentacje uczestników konkursu zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.

 2. Werdykt Jury zostanie ustalony i ogłoszony po wszystkich przesłuchaniach konkursowych.

 3. Decyzja Jury jest ostateczna.

§5 Nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci pamiątkowe statuetki.

 2. Laureaci zobowiązani są do uczestnictwa w koncercie laureatów.

§6 Zgłoszenia

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionej Karty Uczestnika na adres mailowy: walentynki.mdk4@gmail.com do dnia 6 lutego 2019 r.

 2. W przypadku, gdy uczestnik korzysta z podkładu muzycznego, Organizator prosi o przesłanie wraz z Kartą Uczestnika pliku MP3 z ww. podkładem. Usprawni to przygotowanie konkursu i wyeliminuje niepotrzebne przerwy w przesłuchaniach.

§8 Pozostałe ustalenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.

 2. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.

Informacji udziela: Stefan Pacewicz – 509 298 624 Maciej Drapiński – 696 862 701

Bydgoska Liga Poetycka „Polska Poezja Patriotyczna”

Karta zgłoszenia – POBIERZ

INFO

Regulamin – Pobierz

VI Miejski Konkurs RecytatorskiLOGO-100-lat-radosci-z-niepodleglosci
Bydgoska Liga Poetycka
„Polska Poezja Patriotyczna”
15 listopada 2018 r. godz. 16.00
1. Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz,
tel 52 3224413, e-mail: bydgoska.liga.poetycka@gmail.com; www.mdk4.pl
2. Cele konkursu:
a) upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży;
b) kształtowanie postaw patriotycznych i pozytywnych zachowań;
c) propagowanie polskiej literatury patriotycznej oraz piękna naszego języka;
d) wyszukiwanie osobowości artystycznych, pobudzanie do inspiracji twórczych.
3. Impreza adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Bydgoszczy. Każda placówka może zgłosić maksymalnie do 5 uczestników.
4. Występy wyłącznie indywidualne. Występ obejmuje recytacje z pamięci jednego dowolnego wiersza z repertuaru polskiej poezji patriotycznej (epoka dowolna). Występ nie powinien przekraczać 5 min.
5. Uwaga zmiana: występy bez podkładu muzycznego.
6. Jurorzy będą oceniać:
a) dobór repertuaru przez wykonawcę;
b) poprawność wymowy, płynność, dykcję jako techniki recytacji;
c) środki wyrazu artystycznego;
d) opanowanie pamięciowe tekstu.
7. Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
8. Organizator oczekuje zgłoszeń do 5 listopada 2018 r. Kartę uczestnika, która jest załącznikiem do niniejszego regulaminu, należy wysłać na adres mailowy: bydgoska.liga.poetycka@gmail.com bądź dostarczyć osobiście do MDK4.
9. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator. Decyzja jury jest ostateczna.
10. Telefon kontaktowy do organizatora: Stefan Pacewicz 509 298 624
Zapraszamy do udziału!

Nabór na zajęcia stałe, rok szkolny 2018/2019

WNIOSEK pobierz

WNIOSEK2 pobierz

WNIOSEK3 pobierz

 

ZAJĘCIA:

Pracownia komputerowa
– tworzenie stron WWW
– podstawy obsługi komputera dla najmłodszych
– obsługa programów pakietu Office
– obsługa komputera dla przedszkolaków
– programowanie
– gry komputerowe
– grafika komputerowa
– miłośnicy Internetu
Pracownia języków obcych
– język angielski dla uczniów klas I – III
– język angielski dla przedszkolaków
Pracownia literacka
– warsztaty dziennikarskie dla gimnazjalistów i licealistów
– Teatr młodzieżowy
– Teatr Naniby
– Teatr CDN…
– Teatr NawiaseMówiąc
– Biblioteka komiksu japońskiego Shirokuro
Pracownia Zespół Pieśni i Tańca Płomienie – cztery grupy wiekowe
Pracownia Klub Przedszkolaka – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 3- i 4-letnich – cztery grupy
Pracownia plastyczna
warsztaty plastyczne
– ceramika artystyczna – glina
– zajęcia plastyczne – arteterapia
– fotograficzne działania twórcze młodzieży
Pracownia muzyczna
– nauka gry na instrumentach – pianino/keyboard, gitara, perkusja
– młodzieżowe warsztaty wokalne
– zespoły muzyki rockowej
Pracownia taneczna
– hip-hop dla dzieci i młodzieży
– rytmika
– cheerleaderki Werwa
Pracownia kultury fizycznej
– fitness
– piłka nożna dziewcząt i chłopców
– unihokej dla różnych grup wiekowych (szkoła podstawowa) w ramach UKS Śródmieście
– szachy
– bilard i tenis stołowy
– gimnastyka akrobatyczna
– gimnastyka korekcyjna dla klas I-III przy SP2
Klub Piąteczka –zajęcia opiekuńcze 3 razy w tygodniu: gry, zabawy, konkursy, quizy, pomoc w odrabianiu lekcji

40051744_790290631141190_2693196355769204736_n

 

39607960_323217551747407_1443821615249883136_n

 

Światowy Dzień Akordeonu – ogólnopolski przegląd akordeonowy

BFA2018plakat

I OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD AKORDEONOWY RUCHU AMATORSKIEGO
„Bydgoska Fabryka Akordeonistów”
w ramach obchodów
ŚWIATOWEGO DNIA AKORDEONU
6 maja 2018 r.

Zapraszamy serdecznie na obchody ŚWIATOWEGO DNIA AKORDEONU (6 maja 2018r.) zorganizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy.
W ramach tego wydarzenia został ogłoszony I Ogólnopolski Przegląd Akordeonowy Ruchu Amatorskiego „Bydgoska Fabryka Akordeonistów”, na którym swoje umiejętności przedstawiać i doskonalić będą miłośnicy muzyki akordeonowej hobbistycznie grający na tym instrumencie. Uczestnicy oprócz udziału w prezentacjach artystycznych wezmą udział także w warsztatach, które poprowadzi absolwent Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy – mgr Maciej Drapiński (laureat ponad dwudziestu nagród na konkursach i festiwalach akordeonowych).
Poza występami scenicznymi podziwiać będzie można wystawę instrumentów oraz fotografii, która przedstawiać będzie historię rozwoju instrumentu oraz działalności Bydgoskiej Fabryki Akordeonów.
Głównym punktem obchodów Światowego Dnia Akordeonu będzie koncert finałowy, na którym wystąpią laureaci przeglądu oraz zaproszony zespół Sweet Accordion Quartet.
Zespół pochodzący z Grudziądza prezentuje muzykę z różnych zakątków świata w atrakcyjnym, autorskim opracowaniu; bogactwo gatunków muzycznych oraz indywidualne zainteresowanie wykonawców sprawiają, że podczas koncertów można razem z zespołem wybrać się w wyjątkową podróż artystyczną do przeróżnych sfer sztuki.

Program:

15:00
Oficjalne rozpoczęcie obchodów Światowego Dnia Akordeonu
I Ogólnopolski Przegląd Akordeonowy Ruchu Amatorskiego „Bydgoska Fabryka Akordeonistów” – występy uczestników połączone z warsztatami
18:00
Koncert Finałowy – występ laureatów przeglądu oraz Sweet Accordion Quartet

Zapraszamy wszystkich miłośników muzyki i akordeonu 6 maja 2018r. do Bydgoszczy. Wydarzenia w ramach Światowego Dnia Akordeonu odbędą się na terenie MDK4 w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 82.
Kontakt z organizatorem: akordeon.mdk4@gmail.com, tel. 696 862 701