Czas relaksu

Wymaganie: Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego

Tytuł: „CZAS RELAKSU” Bydgoskie Ekspresje Malarskie (XII edycja)

Projekt dydaktyczno-artystyczny „CZAS RELAKSU” jest formą aktywizującą dzieci
i młodzież, służącą popularyzowaniu sztuki plastycznej w szkołach bydgoskich relizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Bydgoszczy jako Bydgoski Grant Oświatowy. Nowością obecnej, 12-tej już edycji Bydgoskich Ekspresji Malarskich, jest wspieranie placówek oświatowych w realizacji idei „szkoły antydepresyjnej”. Inną nowością obecnego projektu jest propozycja realizacji tak zwanego tematu wolistycznego, czyli wykonanie prac malarskich według wybranych szkiców koncepcyjnych uczniów, przygotowywanych etapowo (indywidualnie a następnie w grupach 2-3 osobowych) przy wsparciu merytorycznym opiekuna artystycznego projektu na formacie B1 (100X70 cm) lub większym w technikach malarskich. Uzupełnieniem tegorocznej edycji BEMalu są działania happeningowe (forma action painting) na terenie wybranych gimnazjów bydgoskich, w których uczestniczą autorzy najlepszych projektów – uczniowie z danej szkoły. Podczas wspólnej realizacji projektów, a następnie prac na dużym formacie nawiązuje się integracja postaw twórczych na poziomie szkoły. Zaś integracja wszystkich grup szkolnych nastąpi podczas Otwartych Warsztatów Plastycznych w siedzibie MDK4. Projekt „CZAS RELAKSU” działa na wielu ze sobą połączonych płaszczyznach zadaniowych: promocji projektu, integracyjnych happeningów malarskich realizowanych na terenie szkół oraz podczas otwartych warsztatów plastycznych w siedzibie MDK-u nr 4, w których wezmą udział zarówno uczniowie z współrealizujących projekt gimnazjów, jak też uczestnicy warsztatów prowadzonych w MDK nr 4 przez autora projektu. Wszystkie etapy zadaniowe zawarte w projekcie bezpośrednio aktywizują do działania artystycznego uczniów oraz szkoły. Obecna XII edycja BEMalu jest więc aktywnym wsparciem dla szkół w realizacji edukacji plastycznej. Tylko niewielka część (wybranych i „dopracowanych” po konsultacjach z nauczycielem i opiekunem) prac tzw. „szkolnych” zostanie zaprezentowana na wystawie finałowej w Galerii MDK nr 4. Dodatkową atrakcją i korzyścią dydaktyczną jest przygotowany specjalnie na tę okazję spektakl teatralno-kabaretowy prezentowany w ramach wernisażu wystawy finałowej.

Efekty
– wyłonienie uczniów z talentami plastycznymi oraz pobudzenie ich naturalnej ekspresji twórczej;
– pozyskanie wartościowych artystycznie prac malarskich pomocnych zarówno w aranżowaniu wnętrz szkół, jak i urozmaicenie oferty wystawienniczej galerii szkolnej (jako cenna pomoc dydaktyczna) oraz galerii MDK nr 4;
– organizacja kursów warsztatowych oraz integracja środowiska młodych utalentowanych ludzi przyczyniają się do wzbogacenia szkolnego procesu wychowawczo-dydaktycznego oraz poszerzenia oferty edukacyjnej MDK nr 4;
– popularyzacja sztuki plastycznej w szkołach w formie pokazów oraz aktywizujących lekcji pn. „Spotkanie ze Sztuką” prowadzonych w klasach przez pomysłodawcę projektu oraz nauczycieli plastyki;
– przybliżenie uczniów do czynnego udziału w kulturze i pozyskanie kandydatów do uczestnictwa w zajęciach stałych w MDK nr 4.

mgr Waldemar Jan Zyśk