IX Miejski Konkurs Recytatorski Bydgoska Liga Poetycka - regulamin

Opublikowano: 2021-10-07 12:55

IX Miejski Konkurs Recytatorski

Bydgoska Liga Poetycka 

 

„Zwierzęta w poezji dziecięcej”

oraz

"Twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

 

REGULAMIN

 

 

 1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, e-mail: bydgoska.liga.poetycka@gmail.com; www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl
 2. Cele konkursu:

a) upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży;
b) propagowanie polskiej literatury oraz piękna naszego języka;
c) wyszukiwanie osobowości artystycznych, pobudzanie do inspiracji twórczych.

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w Bydgoszczy.
 2. Konkurs podzielony jest na 3 kategorie:
 • Kategoria I - uczniowie klas I - IV szkoły podstawowej,
 • Kategoria II - uczniowie klas V - VIII szkoły podstawowej,
 • Kategoria III - uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 1. Zadaniem uczestnika jest indywidualna recytacja dowolnie wybranego utworu poetyckiego zgodnego z tematami wymaganymi dla właściwej kategorii:
 • Kategoria I - „Zwierzęta w poezji dziecięcej” (wiersze powinny mówić o zwierzętach, autor dowolny)
 • Kategoria II - „Zwierzęta w poezji dziecięcej” lub „Twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”
 • Kategoria II - „Twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”
 1. Warunkiem udziału jest zarejestrowanie własnej prezentacji (jednego wiersza spełniającego warunki danej kategorii) poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (np. w telefonie) oraz przesłanie drogą elektroniczną nagrania na adres e-mail: bydgoska.liga.poetycka@gmail.com
 2. Zgłoszenie udziału powinno zawierać dodatkowo:
 • imię i nazwisko oraz wiek recytatora;
 • nazwę reprezentującej placówki oraz imię i nazwisko osoby przygotowującej;
 • tytuł oraz autora prezentowanego wiersza;
 • numer telefonu rodzica lub opiekuna.
 1. Zgłoszenie udziału należy przesłać e-mailem do dnia 8 listopada 2021 r.na adres: bydgoska.liga.poetycka@gmail.com . Do przesłania plików można wykorzystać platformę WeTransfer.com bądź posłużyć się dyskiem internetowym (np. Dropbox, Google Drive, OneDrive), udostępnić i załączyć bezpośredni link w wiadomości mailowej. Istnieje możliwość dostarczenia zgłoszenia osobiście do placówki MDK4 wraz z nagraniem prezentacji zapisanej na nośniku danych (CD, DVD, pendrive).
 2. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora. Jurorzy będą oceniać:

- dobór repertuaru;
- poprawność wymowy, płynność, dykcję jako techniki recytacji;
- środki wyrazu artystycznego;
- opanowanie pamięciowe tekstu.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 listopada 2021 r.od godz. 16:00 podczas finałowych prezentacji, na które zostaną zaproszeni wyróżnieni uczestnicy. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK4 www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl oraz na profilu facebookowym MDK4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i upominki.
 2. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Nagrania przechodzą na własność organizatora. Organizator ma prawo publikacji nagrodzonych  nagrań na swojej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.
 4. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator. Decyzja jury jest ostateczna.