Koncepcja pracy MDK nr 4

Opublikowano: 2020-04-01 22:12, Numer artykułu: 23945 , Autor: K.Rogalska

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy na lata 2015-2020

 

Wizja: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy jest placówką bezpieczną, w pełni realizującą swoje podstawowe zadania: działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą. Jest miejscem przyjaznym, do którego dzieci i ich rodzice przychodzą chętnie i na rzecz którego integrują działania. To placówka dobrze wyposażona, co umożliwia rozbudzanie ciekawości, zainteresowań oraz uzdolnień wychowanków i sprawia, że nauczyciele chętnie podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą warsztat, aby pomóc wychowankowi w odkrywaniu świata.
Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 jest miejscem bez podziałów i dyskryminowania – wszyscy jej pracownicy działają na rzecz wyrównywania szans wychowanków. To centrum działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

 

Misja: W Młodzieżowym Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy wszyscy dorośli pracują na rzecz wychowanka, którego będą cechować następujące przymioty: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W dbałości o rozwój społeczny wychowanka najistotniejsze jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz umiejętność rozwijania własnych zainteresowań, a także zagospodarowania własnego czasu wolnego.

 

Założenia koncepcji funkcjonowania i rozwoju Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 są następujące:
– placówka jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym dla wychowanka, jego rodzica i nauczyciela;
– placówka kształtuje umiejętność zagospodarowania wolnego czasu i rozwijania uzdolnień i zainteresowań wychowanków oraz wspiera wychowanka w kształtowaniu umiejętności kluczowych;
– placówka ma być miejscem dobrze wyposażonym;
– placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
– placówka prowadzi działania antydyskryminacyjne;
– placówka jest ośrodkiem rozwoju społeczności lokalnej;
– koncepcja funkcjonowania placówki jest spójna ze Statutem Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 oraz ze Strategią Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 – 2020.

 

Założenia te realizowane są poprzez cele i zadania:

 

1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i taką, która umożliwia organizację pracy sprzyjającą osiąganiu celów:
a) przygotowanie projektu koncepcji pracy placówki, uwzględniającej potrzeby rozwojowe wychowanków jej specyfikę;
b) opracowanie modyfikacji koncepcji pracy placówki w sposób uwzględniający propozycje jej wszystkich organów;
c) opracowanie rocznego planu pracy Młodzieżowego Domu Kultury nr 4w zgodzie z literą koncepcji pracy;
d) ustalenie sposobów i metod modyfikacji koncepcji pracy placówki;

 

2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego
a) oferta placówki odpowiada potrzebom jej klientów;
b) analiza efektywności wykorzystania czasu wolnego spędzanego przez wychowanków;
c) wdrażanie innowacji pedagogicznych w placówce;
d) doskonalenie sposobów rozpoznawania uzdolnień wychowanków;
e) ocena skuteczności działań placówki;


3. Respektowane są normy społeczne
a) organizacja życia społeczności MDK4 zapewnia wszystkim jej członkom bezpieczeństwo;
b) postawy wychowanków podlegają stałemu modelowaniu;
c) analiza, ewaluacja i modyfikacja programów wychowawczego i profilaktycznego;


4. Wykorzystywane są zasoby placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
a) MDK4 podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska;
b) placówka prowadzi działania promocyjne na swoją rzecz;
c) placówka prowadzi działania promocyjne na rzecz Miasta Bydgoszczy;


5. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi

a) sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego placówki;
b) funkcjonowanie współpracy dyrektora placówki z działającymi na jej terenie organizacjami związkowymi;
c) wyposażanie placówki w nowoczesne środki dydaktyczne i zapewnienie jej odpowiedniej bazy lokalowej;
d) placówka posiada jasną, czytelną strukturę, która usprawnia jej funkcjonowanie;
e) nauczyciele placówki dzielą się dobrymi praktykami ze swoimi kolegami z innych domów kultury;
f) przyjęcie odpowiedniego modelu zarządzania placówką.