MIEJSKI KONKURS POEZJI WŁASNEGO AUTORSTWA „Bydgoszcz Moje Miasto”

Opublikowano: 2022-04-06 10:34

MIEJSKI KONKURS POEZJI WŁASNEGO AUTORSTWA

„Bydgoszcz Moje Miasto”
z okazji 676. rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich

REGULAMIN

 1. Organizator:

  Młodzieowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, e-mail: konkurs.mdk4@gmail.com; www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl

 2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów bydgoskich szkół podstawowych oraz wychowanków bydgoskich placówek wychowania pozaszkolnego.

 3. Uczestnicy zobowizani są do napisania wiersza własnego autorstwa (gatunek dowolny). Tematyka wiersza powinna być wyranie zwizana z Miastem Bydgoszcz.

 4. Warunkiem udziału jest przesłanie drogą elektroniczną wyłącznie tekstu wiersza (bez recytacji) na adres e-mail: konkurs.mdk4@gmail.com

 5. Zgłoszenie udziału powinno zawierać dodatkowo:

  • imię i nazwisko oraz wiek autora;
  • nazw
  ę reprezentujcej placówki;
  • tytu
  ł wiersza;
  • numer telefonu rodzica lub opiekuna.

 6. Zgłoszenie udziału naley przesłać e-mailem do dnia 19 kwietnia 2022 rna adres: konkurs.mdk4@gmail.com Istnieje moliwość dostarczenia zgłoszenia osobicie do placówki MDK4 wraz z wydrukowanym tekstem oraz danymi informacyjnymi na odwrocie.

 7. Nadesłane prace konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora. Jurorzy bdą ocenia:

 8. Rozstrzygnicie konkursu nastpi 26 kwietnia 2022 r. . Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK4 www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl oraz na profilu facebookowym MDK4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz pamitkowe medale.

 9. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie bdzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Organizator ma prawo publikacji nagrodzonych prac wraz ze wskazaniem autora na swojej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym.

 10. Dane osobowe uczestników konkursu bdą przetwarzane wyłącznie w celach niezbdnych do przeprowadzenia konkursu.

 11. Wszelkie sprawy zwizane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator. Decyzja jury jest ostateczna.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: konkurs.mdk4@gmail.com bądź telefonicznie: 509 298 624

ZAPRASZAMY!!!