Statut MDK nr 4

Opublikowano: 2020-04-01 22:11, Numer artykułu: 23943 , Autor: K.Rogalska

 

Statut Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy

STATUT

Młodzieżowego Domu Kultury nr 4

w Bydgoszczy

ROZDZIAŁ I

Informacje ogólne

§ 1

 1. Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy to placówka oświatowo – wychowawcza należąca
  do grupy placówek wychowania pozaszkolnego i jako taka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, prozdrowotne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne.
 2. Placówka nosi nazwę: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy. W niniejszym statucie jest nazywana wymiennie „MDK4” lub „placówką”.
 3. Siedziba placówki mieści się w Bydgoszczy na ul. Dworcowej 82.
 4. Placówka używa pieczęci o treści zawierającej jej nazwę oraz dane identyfikacyjne (NIP i REGON),
  a także adres. Na pieczęci nazwa placówki używana jest w pełnym brzmieniu:
   1. Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 / ul. Dworcowa 82 / 85-010 Bydgoszcz / Ident. 001338474;
   2. Miasto Bydgoszcz / ul. Jezuicka 1 / 85-102 Bydgoszcz / NIP: 953-101-18-63 / Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 / ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz;
   3. Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 / 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 82 / tel/fax (52) 322-44-13 / NIP 554-11-07-083.
 1. Zgodnie z brzmieniem § 3 ust 3 rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę
  i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania MDK4 realizuje swoje zadania poza własną siedzibą.
 2. Działalność i organizacja placówki opiera się na następujących aktach prawnych:

1) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

  1. ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 14 grudnia 2017 r. – Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 60);
  3. ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189);
  4. ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2203);
  5. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658);
  6. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646);
  7. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611);
  8. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom
   w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1606);
  9. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
   w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597);
  10. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
   i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591);
  11. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578);
  12. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
   i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610);
  13. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356);
  14. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. (ze zm.) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649);
  15. uchwale nr XXXII/590/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiej jednostki organizacyjnej „Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty” oraz nadanie jej statutu;
  16. uchwale nr LXXVII/1148/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów;
  17. uchwale nr 391/2000 Zarządu Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie przeniesienia Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 z budynku przy ul. Gdańskiej 53 do budynku przy ul. Dworcowej 82;
  18. decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 września 1988 r. nr OW-III/0138/8/88 w sprawie powołania Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy;

19) Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526).

 1. Organem prowadzącym Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 jest Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy
  ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Młodzieżowym Domem Kultury nr 4 jest Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy

§ 2

 1. MDK4 podejmuje w szczególności następujące zadania:
  1. rozwija zainteresowania uczestników zajęć;
  2. pogłębia wiedzę wykraczającą poza szkolne programy;
  3. rozwija talenty i uzdolnienia uczestników zajęć;
  4. stwarza warunki do rozwoju intelektualnego;
  5. przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
  6. uczy mądrego gospodarowania czasem wolnym;
  7. realizuje potrzeby kulturalne środowiska;
  8. dba o zdrowie i bezpieczeństwo;
  9. rozwija sprawność fizyczną i uczy nawyku czynnego wypoczynku;
  10. organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży;
  11. inspiruje i promuje ruch artystyczny, naukowy przez organizację imprez, przeglądów, wystaw, konkursów;
  12. kształtuje poczucie własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego środowiska, regionu, kraju i innych kultur;
  13. uczy szacunku do różnic międzypokoleniowych, dba o prawidłowe więzi rodzinne;
  14. prowadzi pedagogizację rodziców.
 2. W Młodzieżowym Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy zadania wymienione w § 2 ust.1 realizuje się przez:
  1. prowadzenie zajęć wspierających rozwój ich uczestników;
  2. organizację imprez, przeglądów, wystaw, festynów, koncertów, zawodów, spotkań edukacyjnych;
  3. organizację wypoczynku letniego i zimowego (Załącznik nr 1);
  4. organizowanie działań wśród dzieci i młodzieży dotyczących różnych zagrożeń;
  5. realizowanie programów edukacyjnych i programu profilaktyczno-wychowawczego;
 3. MDK4 współpracuje z rodzicami, lokalnym samorządem, organizacjami działającymi na rzecz rodziny, wychowania, profilaktyki, kultury i innymi dziedzinami życia społecznego. Szczegółowe zasady tej współpracy są określane na bieżąco przez Dyrektora MDK4.

§ 3

 1. MDK4 realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 realizowane są poprzez:
   1. pogłębianie i poszerzanie wiedzy i umiejętności wychowanka wykraczających poza ramy podstawy programowej;
   2. wspomaganie funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziny;
   3. promowanie działalności dydaktyczno- wychowawczej i organizacyjnej MDK4, w tym wypracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych, programowych, repertuarowych i innych;
   4. animowanie i koordynowanie działań kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym;
   5. kształtowanie świadomych i aktywnych odbiorców kultury, promowanie rozwoju twórczych uzdolnień
    i talentów;
   6. stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży w sferach artystycznej, naukowej, technologii informatycznej i sportowej;
   7. podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku
    i aktywnej rekreacji oraz systematycznego uprawiania wybranej dyscypliny sportowej lub innej formy rekreacji ruchowej;
   8. integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w tym także niepełnosprawnych i zagrożonych patologiami;
   9. organizowanie imprez, festynów rodzinnych, koncertów, konkursów stwarzających możliwość odniesienia sukcesu i okazji do budowania poczucia własnej wartości wychowanka;
   10. wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

§ 4

 1. Zadania wymienione w § 3 realizowane są zgodnie z wytyczonymi priorytetami i kierunkami pracy MDK4 ujętymi w:
  1. koncepcji pracy placówki;
  2. rocznym planie pracy placówki;
  3. programie profilaktyczno-wychowawczym;

oraz wynikających z nich programach własnych poszczególnych zajęć.

  1. Priorytety i kierunki pracy MDK4 są realizacją zadań zawartych w programie strategicznym Miasta Bydgoszczy związanym z edukacją i kulturą.
  2. Zadania placówki realizują nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
  3. Niektóre z zadań mogą realizować wolontariusze, związani z MDK4 umową wolontariacką. (Załącznik nr 2)

ROZDZIAŁ III

Organizacja pracy w MDK4

§ 5

 1. Organizację i zakres działania MDK4 reguluje statut oraz inne zarządzenia, wytyczne, regulaminy
  i instrukcje dotyczące jego funkcjonowania.
 2. Strukturę organizacyjną MDK4 tworzą pracownie, zespoły, koła, kluby, kursy, sekcje.

§ 6

Uczestnictwo młodzieży w zajęciach organizowanych przez MDK4 jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 7

 1. Podstawową jednostką organizacyjną MDK4 jest stała forma zajęć: koła zainteresowań, grupy twórcze, zespoły zainteresowań, kluby, kursy i inne ujęte w stałym, tygodniowym planie zajęć placówki.
 2. W MDK4 może zostać powołana świetlica środowiskowa.

§ 8

 1. Liczba uczestników w kole, zespole, klubie, kursie itp. wynosi 15 osób, chyba że organ prowadzący postanowi inaczej. Górny limit liczby uczestników określa prowadzący zajęcia.
 2. Szczegółowa liczba uczestników stałych form zajęć uzależniona jest od przepisów, specyfiki i charakteru tych zajęć, warunków organizacyjnych, wielkości pomieszczeń, liczby stanowisk pracy, względów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Zgodę na mniejszą liczbę uczestników zajęć stałych może wydać organ prowadzący.

§ 9

Szczegółowy limit liczby uczestników w poszczególnych stałych formach zajęć określa każdorazowo projekt organizacyjny MDK4, opracowany na każdy rok szkolny, zatwierdzony przez organ prowadzący placówkę i zaopiniowany przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe działające na terenie placówki.

§ 10

 1. Tygodniowy wymiar godzin pracy w stałej formie zajęć wynosi co najmniej 2 godziny.
 2. Tygodniowe pensum dydaktyczne w świetlicy środowiskowej wynosi 25 godzin.
 3. Godzina zajęć w stałych formach pracy MDK4 wynosi 45 minut.

§ 11

Zajęcia o charakterze okazjonalnym (masowym) organizują w MDK4 nauczyciele na odrębnych zasadach ustalonych przez dyrektora placówki.

§ 12

MDK4 prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego i jest placówką nieferyjną.

§ 13

 1. Godziny pracy placówki ustala rada pedagogiczna w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
 2. Godziny pracy placówki powinny być dostosowane do potrzeb środowiska i w razie potrzeby mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.

§ 14

 1. Szczegółową organizację zajęć MDK4 w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki opracowywany przez dyrektora do 4 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacyjny MDK4 na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący placówkę po uprzednim zaopiniowaniu przez organizacje związkowe działające na terenie placówki oraz przez organ nadzoru pedagogicznego.

§ 15

 1. W Młodzieżowym Domu Kultury nr 4 pracownicy pedagogiczni udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom na zasadach opisanych w dokumencie Zasady i plan działań związanych
  z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Młodzieżowym Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy
   (załącznik nr 3).
 2. W placówce stosuje się elementy oceniania kształtującego w celu dopełnienia procesu edukacyjnego
  i dostarczenia informacji zwrotnej wychowankowi na temat jego postępów w rozwijaniu zainteresowań poznawczych.

Rozdział IV

Organy Młodzieżowego Domu Kultury nr 4

§ 16

 1. Organami placówki są: Dyrektor MDK4, Rada Pedagogiczna MDK4, Rada Rodziców MDK4 oraz Młodzieżowa Rada MDK4.
 2. Kompetencje, sposób wyboru oraz zasady współdziałania w/w organów MDK4 są szczegółowo określone w odrębnych dokumentach regulujących zasady funkcjonowania tych organów: w regulaminie Rady Pedagogicznej (załącznik nr 4), w regulaminie Rady Rodziców (załącznik nr 5) oraz w regulaminie Młodzieżowej Rady (załącznik nr 6). Wymienione regulaminy stanowią załączniki do statutu.
 3. Dyrektor , za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowiska kierowników działów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 17

 1. Dyrektor kieruje Młodzieżowym Domem Kultury nr 4 oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor sprawuje w placówce nadzór pedagogiczny.
 3. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczestnikami zajęć oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 4. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom zajęć organizowanych przez placówkę.
 5. Dyrektor realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, a także wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych
  z przepisami prawa.
 6. Dyrektor współpracuje z innymi organami działającymi w placówce.
 7. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
 8. Dyrektor stwarza warunki do działania w placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej placówki.
 9. Dyrektor organizuje wymianę doświadczeń w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, inicjuje eksperymentalne formy pracy i wprowadza nowe rozwiązania organizacyjne.
 10. Dyrektor dysponuje środkami znajdującymi się w budżecie MDK4 i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystywanie.
 11. Dyrektor wzbogaca i uzupełnia wyposażenie MDK4 w specjalistyczny sprzęt, urządzenia oraz materiały.
 12. Dyrektor pozyskuje wysoko kwalifikowaną kadrę specjalistyczną dla placówki.
 13. Dyrektor organizuje współdziałania MDK4 ze szkołami, rodzicami, placówkami oświatowo-wychowawczymi i kulturalnymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami technicznymi, twórczymi, środkami masowego przekazu, zakładami pracy działającymi w środowisku.
 14. Dyrektor stwarza warunki do prawidłowego funkcjonowania stałych form zajęć placówki.
 15. Dyrektor organizuje udział nauczycieli MDK4 w różnych formach doskonalenia zawodowego stosowanego w systemie edukacji narodowej i systemie poza oświatowym.
 16. Dyrektor organizuje coroczne podsumowanie osiągnięć i dorobku placówki w formie prezentacji, wystaw, koncertów itp.
 17. Na podstawie okresowych analiz zainteresowań dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym dyrektor dokonuje zmian w doborze najbardziej społecznie oczekiwanych form i kierunków pracy placówki.
 18. Dyrektor powołuje i odwołuje wicedyrektora po zasięgnięciu opinii uprawnionych Organów.
 19. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki;

2) przyznawania nagród i wymierzania kar osobom zatrudnionym w placówce;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień dla nauczycieli pracowników placówki.

20. Dyrektor może wydawać zarządzenia porządkowe w zakresie działania placówki.

§ 18

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki właściwym do realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, przy szczególnym uwzględnieniu celów i zadań artystycznych, edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych, prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział także z głosem doradczym przedstawiciele Rady Rodziców
i Młodzieżowej Rady MDK4 oraz inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub
na wniosek rady pedagogicznej. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. Jeżeli jest dłużej nieobecny, to zastępuje go z mocy prawa wicedyrektor.

3. Zebrania rady pedagogicznej zwoływane są co najmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego (przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu I półrocza i po zakończeniu roku szkolnego). Posiedzenia rady pedagogiczne mogą odbywać się na bieżąco w miarę potrzeb oraz mogą być zwoływane w trybie pilnym.

 1. Regulamin opracowany przez radę pedagogiczną stanowi podstawę jej działalności. (Załącznik nr 4)
 2. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków przez głosowanie tajne lub jawne.
 3. Rada pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców uchwala program profilaktyczno-wychowawczy.
 4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą:
  1. zatwierdzanie planów pracy placówki po zaopiniowaniu;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w placówce, po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców;
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;
  4. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
 5. Rada pedagogiczna opiniuje:
  1. organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  2. projekt planu finansowego placówki;
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
   i opiekuńczych.

9. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Członków rady obowiązuje dochowanie poufności spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogłyby naruszyć dobro osobiste wychowanków, ich rodziców lub pracowników placówki. Protokoły są udostępnione wszystkim członkom rady pedagogicznej.

§ 19

 1. W Młodzieżowym Domu Kultury nr 4 działa Rada Rodziców.
 2. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców wychowanków oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności placówki.
 3. Rada rodziców współpracuje z dyrektorem w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki. (Załącznik nr 5)
 4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
  we wszystkich sprawach placówki.
 5. Rada rodziców może gromadzić fundusze na wspieranie statutowej działalności placówki
  z dobrowolnych składek rodziców, wpłat osób fizycznych, instytucji i fundacji. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców placówki;

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców, które mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

 1. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego placówki;

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki.

§ 20

 1. W Młodzieżowym Domu Kultury nr 4 działa samorząd wychowanków, zwany Młodzieżową Radą MDK4.
 2. Młodzieżowa rada placówki działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ogół uczestników
  w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Powyższy regulamin nie może być sprzeczny ze statutem placówki. Organy młodzieżowej rady placówki są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków. (Załącznik nr 6)
 3. Kadencja młodzieżowej rady placówki trwa 1 rok szkolny.
 4. Młodzieżowa rada placówki może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach MDK4, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:
  1. organizacja pracy Młodzieżowego Domu Kultury nr 4;
  2. organizacja działalności kulturalnej, rozrywkowej, sportowej placówki;
  3. wyboru nauczyciela – opiekuna młodzieżowej rady placówki.
 5. Młodzieżowa rada placówki w porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu. Może też ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

§ 21

 1. Organy Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 współdziałają ze sobą dzięki przyjętym zasadom:
  1. każdy organ działa stosownie do rzetelnie opracowanego regulaminu i przestrzega go w praktyce;
  2. każdy organ ogłasza terminy własnych zebrań i przekazuje zaproszenia przedstawicielom innych organów, jeśli zachodzi taka potrzeba;
  3. każdy organ ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;
  4. stale trwa wymiana informacji pomiędzy organami o podejmowanych działaniach i decyzjach.
  5. spory pomiędzy organami rozstrzyga dyrektor placówki.
 2. W placówce mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej placówki.
 3. Podjęcie działalności w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa powyżej, wymaga uzyskania zgody dyrektora placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Rozdział V

Wychowankowie placówki

§ 22

 1. Wychowankami placówki są dzieci i młodzież.
 2. Uczestnictwo w zajęciach może mieć charakter stały lub okresowy. Zapisy do form stałych organizowane są na początku roku szkolnego i aktualizowane w trakcie przebiegu procesu edukacyjnego.
 3. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę jest dobrowolne.
 4. Rekrutację na zajęcia stałe przeprowadza się zgodnie z regulaminem rekrutacji na zajęcia stałe Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy (Załącznik nr 7).
 5. Dzieci i młodzież biorące udział w zajęciach stałych zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad:
  1. wychowanek przebywa w placówce w godzinach swoich zajęć;
  2. wychowanek stałych zajęć ma zapewnioną opiekę w godzinach trwania zajęć;
  3. bezpieczeństwo wychowanków zapewniają nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi;
  4. wcześniejsze opuszczenie zajęć przez nieletniego uczestnika wymaga pisemnego potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów;
  5. wychowanek dba o wizerunek placówki i jej mienie.
 6. W placówce funkcjonuje młodzieżowa rada placówki jako grupa przedstawicieli wychowanków.
 7. W przypadku opieki MDK4 nad młodzieżowymi grupami nieformalnymi w ramach działań

innowacyjnych, MDK4 zawiera z grupą nieformalną umowę partnerską (Załącznik nr 8)

§ 23

 1. Wychowanek ma prawo do:
  1. poszanowania swej godności;
  2. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
  3. swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
  4. korzystania z pomieszczeń i wyposażenia placówki zgodnie z ich przeznaczeniem, z równoczesnym wykazywaniem dbałości i odpowiedzialności za sprzęt i mienie placówki;
  5. wnoszenia do opiekuna lub dyrektora swoich uwag na temat pracy placówki oraz propozycji programowych;
  6. uczestnictwa w imprezach, koncertach i wernisażach organizowanych przez placówkę;
  7. reprezentowania placówki w konkursach, przeglądach i zawodach zewnętrznych;
 2. Wychowanek ma obowiązek:
  1. przestrzegania statutu placówki;
  2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach;
  3. dbania o wspólne dobro, ład i porządek oraz dobre imię placówki;
  4. respektowania podstawowych zasad kultury współżycia zarówno w placówce jak i poza nią;
  5. przebywania w salach do zajęć wyłącznie pod opieką nauczyciela;
  6. wystrzegania się szkodliwych nałogów.

§ 24

 1. Wychowanek może być nagrodzony za:
  1. wybitne osiągnięcia;
  2. wzorową postawę;
  3. pracę na rzecz placówki;
  4. dzielność i odwagę.
  5. Wyróżniający się wychowankowie mogą być nagrodzeni:
  6. dyplomem;
  7. nagrodą rzeczową;
  8. listem gratulacyjnym do rodziców;
  9. listem gratulacyjnym do szkoły.
 2. Za niesubordynację i nieprzestrzeganie statutu placówki wychowanek może zostać ukarany:

1) upomnieniem dyrektora;

2) zawiadomieniem rodziców lub szkoły o nagannym zachowaniu wychowanka;

3) zawieszeniem w prawach wychowanka, poprzez stosowne zarządzenie dyrektora na wniosek nauczyciela,

4) skreśleniem z listy uczestników zajęć stałych w formie decyzji administracyjnej, jeżeli wychowanek rażąco naruszył statut placówki, umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osoby, dopuścił się kradzieży, wszedł w kolizję z prawem, demoralizuje innych wychowanków.

 1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanka jest następujący:
  1. w przypadku naruszenia praw dziecka, skargi mogą być składane przez wychowanka, jego rodzica/opiekuna prawnego;
  2. skarga może być pisemna lub ustna,
  3. w przypadku skargi pisemnej złożonej do dyrektora placówki, dyrektor placówki rozpatruje ją w trybie administracyjnym oraz informuje wnioskodawcę o podjętych decyzjach.
 2. Tryb odwołania się wychowanka od kary:
  1. wychowanek poprzez rodziców lub jego rodzice mają prawo złożenia pisemnego odwołania do dyrektora placówki w ciągu 14 dni od daty zastosowania kary;
  2. dyrektor jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania,
   po przedstawieniu i przeanalizowaniu wniosku na posiedzeniu rady pedagogicznej;
  3. decyzja dyrektora jest ostateczna, może zostać wręczona rodzicowi osobiście lub w formie przesyłki pismem poleconym przed upływem wyznaczonych 14 dni.

Rozdział VI

Obowiązki i prawa pracowników

§ 25

 1. W placówce zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, specjalistów niebędących pracownikami pedagogicznymi oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.
 3. Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się co 3 lata pracy w placówce od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego według ustalonych kryteriów (Załącznik nr 9).
 4. Obowiązki nauczyciela:
  1. nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą w wymiarze zgodnym z umową i jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki;
  2. nauczyciel odpowiada za życie i zdrowie powierzonych mu wychowanków;
  3. za zaniedbanie obowiązków z tytułu opieki nauczyciel odpowiada moralnie i dyscyplinarnie zgodnie
   z odpowiednimi paragrafami Kodeksu Prawa Cywilnego i Karnego;
  4. nauczyciel odpowiada za powierzony mu sprzęt i pomoce dydaktyczne, w przypadku zawinionych zniszczeń odpowiada materialnie za powierzony sprzęt;
  5. nauczyciel zwraca uwagę na wdrażanie wychowanków do poszanowania mienia placówki i cudzej własności;
  6. nauczyciel powinien wspierać rozwój psychiczny wychowanków, ich zdolności i zainteresowania oraz stwarzać warunki do aktywności twórczej;
  7. obowiązkiem zawodowym i moralnym nauczyciela jest stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych
   i podnoszenie wiedzy merytorycznej;
  8. nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzania rekrutacji celem uzyskania wymaganej liczby wychowanków na zajęciach stałych.

Rozdział VII

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

§ 26

 1. Placówka współpracuje z instytucjami, placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi
  w realizacji działań edukacyjnych, konkursów, występów artystycznych, wernisaży oraz innych wynikających z kalendarza imprez. Są to m.in.:

1) przedszkola;

2) szkoły podstawowe i ponadpodstawowe;

3) Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy;

4) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty;

5) Rada Osiedla Bocianowo- Śródmieście-Stare Miasto.

6) placówki kultury Miasta Bydgoszczy.

 1. W placówce mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych), których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej placówki. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje wyraża dyrektor, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.
 2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 27

Każda nowelizacja postanowień niniejszego statutu wymaga tej samej procedury, jaka jest konieczna
w przypadku uchwalenia całości statutu.