VIII Miejski Konkurs Recytatorski Bydgoska Liga Poetycka - EDYCJA ONLINE

Opublikowano: 2020-10-08 12:00

VIII Miejski Konkurs Recytatorski Bydgoska Liga Poetycka

EDYCJA ONLINE

Twórczość Ludwika Jerzego Kerna

 

 

1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel 52 3224413, e-mail: bydgoska.liga.poetycka@gmail.com; www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl

 

2. Cele konkursu:

a) upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży;

b) propagowanie polskiej literatury oraz piękna naszego języka;

c) wyszukiwanie osobowości artystycznych, pobudzanie do inspiracji twórczych.

 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych Bydgoszczy.

 

4. Warunkiem udziału jest zarejestrowanie własnej prezentacji (jednego dowolnego wiersza autorstwa Ludwika Jerzego Kerna) poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (np. w telefonie) oraz przesłanie drogą elektroniczną nagrania wraz z kartą uczestnika, na adres e-mail: bydgoska.liga.poetycka@gmail.com

 

5. Prezentacje wyłącznie indywidualne. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut.

 

6. Zgłoszenie udziału należy przesłać e-mailem do dnia 19 listopada 2020 r. na adres: bydgoska.liga.poetycka@gmail.com. Do przesłania plików można wykorzystać platformę WeTransfer.com bądź posłużyć się dyskiem internetowym (np. Dropbox, Google Drive, OneDrive), udostępnić i załączyć bezpośredni link w wiadomości mailowej. Istnieje możliwość dostarczenia zgłoszenia osobiście do placówki MDK4 wraz z nagraniem prezentacji zapisanej na nośniku danych (CD, DVD, pendrive).

 

7. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora. Jurorzy będą oceniać:

a) dobór repertuaru;

b) poprawność wymowy, płynność, dykcję jako techniki recytacji;

c) środki wyrazu artystycznego;

d) opanowanie pamięciowe tekstu.

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 listopada 2020 r., a wyniki z nagrodzonymi prezentacjami zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK4 www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl oraz na profilu facebookowym MDK4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

9. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Nagrania przechodzą na własność organizatora. Organizator ma prawo publikacji nagrodzonych nagrań na swojej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym.

 

10. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.

 

11. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator. Decyzja jury jest ostateczna.