Warsztaty dziennikarskie

Wymaganie: Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów
Tytuł: Preorientacja do zawodu dziennikarza w ramach Międzyszkolnych Regionalnych Warsztatów Dziennikarskich w Młodzieżowym Domu Kultury nr 4

Międzyszkolne Regionalne Warsztaty Dziennikarskie istnieją od 1992 r.
Warsztaty prowadzone są według programu autorskiego Mirosława Twaroga, zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy w roku 1992.
Zajęcia warsztatowe składają się z trzech etapów szkolenia: prasowego, radiowego i telewizyjnego. Etapy radiowy i telewizyjny od roku 1992 realizowane są przy współpracy Rozgłośni PR Pomorza i Kujaw oraz Ośrodka TVP w Bydgoszczy. W ocenie dyrekcji obu instytucji taka formuła edukacji prowadzona nieprzerwanie od 23 lat jest ewenementem w skali kraju.

W programie prasowym występują takie zagadnienia jak m.in. historia mediów. Rola dziennikarza we współczesnej przestrzeni publicznej. Wybrane zagadnienia prawa prasowego i dziennikarskiego kodeksu etycznego. Pierwsza i druga faza działania reportera: gromadzenie, selekcja informacji, wiązanie i ocena faktów. Trzecia faza działania dziennikarskiego – pisanie. Warunki pisania zrozumiałego, poprawnego i przekonywującego – teoria i ćwiczenia praktyczne. Zasady komponowania informacji prasowej. Sztuka wywiadu, komentarz jako gatunek publicystyczny. Reportaż – wybrane zagadnienia z poetyki reportażu. Technologia powstawania gazety: projektowanie techniczno – graficzne gazety, makietowanie i adiustacja tekstów, dobór ilustracji. Niemal wszystkim zajęciom towarzyszą realizowane w trzyosobowych zespołach zadaniowych ćwiczenia z zakresu doskonalenie sztuki pisania oraz analizy formalnej i merytorycznej tekstów.

Etap radiowy ilustrują m.in. takie zagadnienia tematyczne jak: technologia pracy rozgłośni radiowej, elementy warsztatu radiowego: artykulacja, dykcja, akcent, interpretacja, oddech, poprawność językowa. Specyfika języka radiowego. Podstawy akustyki pomieszczeń, techniki mikrofonowej i obsługi sprzętu reporterskiego. System redagowania radiowych serwisów informacyjnych, praca z agencjami, pozyskiwanie informacji dla radia. Funkcje muzyki w programie radiowym. Sztuka montażu radiowego. Radio „na żywo”. Zajęcie mają formułę pokazową i podczas wybranych tematów – praktyczną, realizowaną przez uczestników warsztatów.
Etap telewizyjny obejmuje m.in. następujące tematy: specyfika dziennikarstwa telewizyjnego – obraz, dźwięk, słowo. Gatunki telewizyjne. Kamera – budowa, zasady działania, kompozycja kadru. Język filmowy jako nośnik formy i treści. Scenariusz i scenopis – teoria, konspekt pomysłu filmowego – teoria i ćwiczenia praktyczne. Technologia pracy ośrodka telewizyjnego – zajęcia pokazowe. Próby kamerowe: wywiad, dyskusja przed kamerą, prezentacja wiadomości – zajęcia praktyczne w wykonaniu uczestników warsztatów.
Pokazy specjalistyczne radiowe i telewizyjne odbywają się z udziałem dziennikarzy i realizatorów Rozgłośni Polskiego Radia Pomorza i Kujaw oraz Ośrodka TVP w Bydgoszczy.

Sposoby upowszechniania:
Dorobek warsztatowego dziennikarstwa upowszechniany jest za pośrednictwem czasopisma „Pod Wiatr” w regionie i kraju oraz w ośrodkach oświaty polskiej, stowarzyszeniach polonijnych, zespołach szkół przy ambasadach RP i konsulatach generalnych RP, w Sobotnich Szkołach Polskich prowadzonych przez organizacje polonijne oraz w Instytutach Kultury Polskiej. Czasopismo w formie PDF redakcja przesyła do ponad 350 ośrodków polonijnych w 100 krajach świata.
W październiku 2011 roku „Pod Wiatr” obchodził osiemnaste urodziny. Miesiąc później ukazał się ostatni papierowy numer czasopisma. Od lutego 2012 roku pismo kontynuuje swoją historię w Internecie na domenie www.podwiatr.pl.
W praktyce wydawniczej „Pod Wiatr” nie ma prekursora w kraju, w wersji papierowej – nie miał odpowiednika na świecie.

przygotował mgr Mirosław Twaróg