XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ - EDYCJA ONLINE - regulamin

Opublikowano: 2021-10-22 12:10

XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ 

- EDYCJA ONLINE -  

 

REGULAMIN

 

1. Organizator:

Młodzieowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, e-mail: wokal.mdk4@gmail.com; www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl

 1. Cele konkursu:

a)  kontynuacja zapoczątkowanego w 2000 roku wydarzenia kulturalnego integrującego miłośników i twórców poezji śpiewanej;
b)  promocja artystyczna utalentowanej młodzieży;
c)  działanie na rzecz polskich twórców poezji śpiewanej;
d)  popularyzacja nowych, wartościowych pozycji repertuarowych.
 1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do młodziey szkolnej oraz studentów. Przedział wiekowy od 14 do 25 lat. Brak podziału na kategorie wiekowe.

 2. Uczestnik zobowizany jest do wykonania jednego utworu muzycznego. Moliwy jest wystp z podkładem muzycznym lub z akompaniamentem instrumentalnym (własnym lub z akompaniatorem) bdź a capella.

 3. Warunkiem udziału jest zarejestrowanie własnej prezentacji (1 utwór) poprzez zapis obrazu i dwiku kamerą cyfrową (np. w telefonie) oraz przesłanie drogą elektroniczną nagrania na adres e- mail: wokal.mdk4@gmail.comZgłoszenie może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia - uczestnik, rodzic lub opiekun prawny uczestnika.

 4. Zgłoszenie udziału powinno zawierać dodatkowo:

  • imię i nazwisko, wiek wykonawcy oraz miejscowość zamieszkania;
  • tytu
  ł i autora prezentowanego utworu;
  • numer telefonu oraz adres mailowy pe
  łnoletniego uczestnika, rodzica lub opiekuna.

 5. Zgłoszenie udziału naley przesłać e-mailem do dnia 25 listopada 2021 r. na adres: wokal.mdk4@gmail.com . Do przesłania plików mona wykorzystać platformę WeTransfer.com bdź posłuyć się dyskiem internetowym (np. Dropbox, Google Drive, OneDrive), udostpnić i załączyć bezporedni link w wiadomoci mailowej. Istnieje moliwość dostarczenia zgłoszenia osobicie do placówki MDK4 wraz z nagraniem prezentacji zapisanej na noniku danych (CD, DVD, pendrive).

 6. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.

 7. Rozstrzygnicie konkursu nastpi 3 grudnia 2021 r., a wyniki z nagrodzonymi prezentacjami zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK4 www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl oraz na profilu facebookowym MDK4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz pamitkowe medale, które zostaną wysłane pocztą po uprzednim kontakcie z osobą zgłaszajc).

10.Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie bdzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Nagrania przechodzą na własność organizatora. Organizator ma prawo publikacji nagrodzonych nagrań na swojej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym.

 1. Dane osobowe uczestników konkursu bdą przetwarzane wyłącznie w celach niezbdnych do przeprowadzenia konkursu.

 2. Wszelkie sprawy zwizane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator. Decyzja jury jest ostateczna.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: wokal.mdk4@gmail.com 

 

ZAPRASZAMY!!!